M E G H Í V Ó

Rákosmente
a csángómagyarokért!

 

KEMCSE Vallási és Szociális Csoportja szervezésében
szeretettel hívunk a keresztút liturgiájában résztvenni kívánó és
minden kedves érdeklődő testvérünket
a
Nagypénteki Keresztútra Rákosligeten
Tampu-Ababei József
lujzikalagori plébános atya vezetésével

 

Időpont: 2009. április 10, Nagypéntek 17 óra
Gyülekezés: 16,30 óra
Hely: a Budapest XVII. ker. Hősök tere,
Magyarok Nagyasszonya
római katolikus templom

 

http://rakosliget.plebania.hu
Elérhetőség: az Örs vezér térről a 276E busszal
Tel: 20/5146-995 (Vékony Márta)
 

* * *

 

Keresztút a magyar és a szomszédos nemzetekért 2009 Nagyböjtjében

Bevezetés

Könyörülő irgalom Istene! A Magyar és a Szomszédos Nemzetek Egyházainak pásztorai, akik a tőled kapott küldetésüket akaratod szerint kívánják teljesíteni, és akik a rájuk bízottakért is felelősséget éreznek, így tanítanak minket: "Nemzeteink nagyon nagy bajban vannak, csak Isten irgalma menthet meg minket.”
A jelenlegi világválság gondja, az elmúlt évszázadok és évtizedek katasztrófáinak és kudarcainak sorozata, a vérengzések és megaláztatások súlyosan nehezednek ránk és a szomszéd testvéreinkre. Ez seb, amely máig is sajog, még mindig nem gyógyult be. Az egymással szembeni bizalmatlanság, rosszindulat és ezek eredményeképpen a reménytelenség bűne és a csüggedés kísértése van jelen közöttünk napjainkban. A közös nehézségeinkkel, legfőképpen a keresztény szellemiség Európa-szerte tapasztalható háttérbe szorításával szemben pedig nem tudunk saját és szomszéd testvéreinkkel közösen fellépni.
Add, hogy keresztúti ájtatosságunk engeszteljen az elkövetett bűnökért, és engedd, hogy Nagyasszonyunknak és nemzetünk szentjeinek közbenjárása által mindannyiunknak a lelki megújulás útján tett lépéseit erősítse.
Ámen.


I. állomás Pilátus halálra ítéli Jézust
Urunk, Istenünk, azok helyett és azokért könyörgünk Hozzád, akik közömbösek, rosszakaratúak, akik nem ismernek és nem is akarnak megismerni Téged.
Jézust körülveszik a rosszakaratú emberek, akik hamis előítéleteikre alapoznak, akik mások rosszindulatú, megalapozatlan tanácsaira hallgatnak. Pilátus szinte közömbösen szemléli az eseményeket, felszínes, szinte választ sem váró a kérdése: Mi az igazság?
Európa-szerte találkozunk ma is ilyen viselkedésmóddal, olyan emberekkel, akik az Úrral és Egyházával szemben így viselkednek. A világi törvényekre hivatkozva, az alázatot félredobva, támadják egyházadat és azon keresztül Téged. Mi pedig számos alkalommal nem krisztusi módon válaszolunk nekik.
Könyörülő irgalom Istene! Bocsásd meg, ha példamutatásunk hiányával vagy felszínes tanúságtételünkkel eltávolítottuk tőled embertársainkat!


II. állomás Jézus vállára veszi a keresztet
Urunk Istenünk, azok helyett és azokért könyörgünk Hozzád, akik megtagadnak, nyíltan, durván ellened támadnak, és trágár módon káromolnak.
A vállán keresztet hordozó Mester szenvedését a harsogó tagadás, a kétely szavai, a szidalmak méginkább nehezítik.
Nap mint nap tapasztaljuk, hogy országunk és a környező országok egyes politikusai a keresztény eszmeiséget durván támadva a szentírás tanítását elvetve nyilatkoznak, döntenek és hozzák meg a törvényeket. Nem figyelnek oda szavaik súlyára, amikor saját és más nemzetiségű felebarátaikhoz szólnak, pedig elevenen kellene élni szívünk mélyén a szentírási tanításnak: minden kimondott szóról számot kell egyszer adnunk.
De nekünk is számot kell majd egyszer adnunk, hogy kiálltunk-e hitünk mellett, az ajkunkat elhagyó szavak hány alkalommal voltak méltatlanok az Istenhez, hányszor bántóak felebarátaink számára.
Könyörülő irgalom Istene! Bocsásd meg, amikor mi magunk figyelmetlenségünkben nem adjuk meg szent nevednek a tiszteletet, és kérünk, könyörülj azokon, akik "nem tudják, mit cselekszenek" ellened a beszédjükben és tetteikkel.


III. állomás Jézus először esik el a kereszttel
Urunk Istenünk, azok helyett és azokért könyörgünk Hozzád, akiknek a test, a pénz, az alkohol, és a kábítószer az istenük.
Jézus a mi bűneink terhétől a nehéz kereszt alatt elesik. Teste még inkább magán viseli a szenvedés nagy terhét. Az elesés, a nagy fizikai próbatétel egyre inkább megközelíti azt a határt, amit még el tud viselni.
Napjainkban hányszor és hányan taszítják önmagukat a test, a pénz és a különféle élvezetek rabságába! Felszínesen gondolkodva úgy vélik, önmagukat fedezik fel, gondjaik megoldását az alkohol mámorába akarják fojtani, de rövidesen jelentkezik a kiábrándultság érzése és tudata. Milyen elszomorító, amikor felelős politikusokat érünk tetten akár itthon, akár határaikon túl, hogy a mértéktelen alkoholfogyasztás után felelőtlen, másokat durván szidalmazó kijelentéseket tesznek.
Könyörülő irgalom Istene! Bocsásd meg, amikor felebaráti szeretetünk területén lebénultunk, és nemtörődömségből, vagy a megvetés miatt elkerültük az élvezetek szenvedélybetegeit. Segíts, hogy egy jó szó, egy kedves gesztus, egy apró szeretet-tettünk a te üzenetedet hitelesen közvetítse számukra!


IV. állomás Jézus Szent Anyjával találkozik
Urunk Istenünk, azok helyett és azokért könyörgünk Hozzád, akik házasságtörésben élnek.
Jézus találkozik édesanyjával a keresztúton. Minden olyan emléke felszínre kerül, ami hozzá kapcsolja őt. Talán gondolataiban ott van a kánai menyegző vidám perceinek az emléke is. Akkor együtt osztoztak egy házaspár örömében, és az édesanyai közbenjárásra csoda történt, szeretetből.
Napjainkban hányan megmérgeznek egy-egy házassági kapcsolatot könnyelműséggel. Milyen sokan és sokszor elnézik, lényegtelenné teszik a házassági kapcsolat elleni bűnöket. A hazai és a külhoni média pedig az emberi szabadság visszájára fordításával még a természetellenes kapcsolatokat is támogatja.
Könyörülő irgalom Istene! Bocsásd meg, ha közömbösségünk, a gond, baj iránt megmutatkozó bűnös távolságtartásunk miatt tönkremennek a szentségi pecséttel megerősített és szereteteddel megszentelt emberi kötelékek, vagy természetellenes párkapcsolatok jönnek létre. Add, hogy mindig és mindenütt nagyra értékeljük, szóljunk érte és védjük a házasság szent emberi szövetségét!


V. állomás Cirenei Simon segít Jézusnak a keresztet hordozni
Urunk Istenünk, azok helyett és azokért könyörgünk Hozzád, akik nem fogadják el a gyermekeket, akikkel megajándékozod a házasságukat.
Jézus a szenvedés pillanataiban sincs egyedül. Cirenei Simon volt az, aki segítségére sietett, akiről csak a leglényegesebbet tudjuk, azt, hogy segített: Igyekezett könnyebbé tenni az Üdvözítőnek a szenvedés útját.
Évről-évre hányan nem fogadják el a családi életet gyermekekkel megajándékozó Teremtő áldását. Tapasztalhatjuk, hogy határainkon belül és kívül ma már sokan nemhogy a nagycsaládot de egyáltalán a gyermeknevelés szép, áldozatos feladatát sem vállalják. Nem akarják látni a gyermekek szeretetével gazdagított életútnak sok szép és nemes pillanatát.
Könyörülő irgalom Istene! Áldd meg azok példamutatását, akik elfogadják áldásodként a születendő életet, a jövő - velünk is törődő - nemzedékét. Add, hogy a sok jó példa oszlassa el a gyengék kételyeit, merjenek az élet ajándékával szemben nagylelkűek lenni.


VI. állomás Veronika kendőt nyújt Jézusnak
Urunk Istenünk, azok helyett és azokért könyörgünk Hozzád, akik magzatgyilkosságot követnek el.
Veronika, a jámbor asszony, akinek neve is utal feladatának szépségére, Isten Szenvedő Szolgájának véres arcképét kapja ajándékul. Az irgalom ajándékozója az Irgalom megajándékozottja lesz.
Már sok-sok év óta számos honfitársunk határon innen és túl, az egyik legszörnyűbb vétket követi el: megöl egy védtelen, oltalomra szoruló életet. Távol áll tőlünk az ítélkezés, ez az Isten dolga. A magzatok talán még ki sem alakult arcképe egy életen át ott él majd az életet elutasítók szívében.
Könyörülő irgalom Istene! Bocsásd meg a több millió magzatgyilkosságot, amivel bűnös módon szembeszállt veled sok mai magyar ember, s ezáltal talán a földi haza sírásója is lett. Add, hogy bátorító szavaink, emberi vagy intézményes segítségnyújtásunk engedjen megszületni sok "majdan téged dicsérő, embertársait segítő" gyermeket.


VII. állomás Jézus másodszor esik el a kereszttel
Urunk Istenünk, azok helyett és azokért könyörgünk Hozzád, akik a kicsi gyermekeket megbotránkoztatják és megrontják.
Jézus szenvedését szemlélve kemény szavai visszhangoznak lelkünkben: "Jaj annak, aki egyet is megbotránkoztat a kicsinyek közül".
Ő még akkor is, amikor emberileg küzdött fáradtságával, kérte: "Engedjétek hozzám a kisgyermekeket!", hogy értékesebbé tegye őket!
Napjainkban hányan állnak komolytalanul, bűnös könnyelműséggel a gyermekekkel szemben! Elfeledik felelősségüket, feladatuk szentségét. Vannak, akik sátáni gonoszsággal a gyermekkereskedelemtől sem riadtak és riadnak vissza. A gyermekben Isten a jövő szépségét és az ember szabadságának értékét rejtette el, ami arra vár, hogy majd gazdagítsa az általa teremtett világot.
Könyörülő irgalom Istene! Add, hogy a gyermekek iránti őszinte szeretetünk, figyelmes gondoskodásunk, a nevelésükért, személyiségük formálásáért, értékesebbé tételéért vállalt áldozataink a Te gondviselő jóságodból fakadjanak!


VIII. állomás Jézus vigasztalja a siránkozó asszonyokat
Urunk Istenünk, azok helyett és azokért könyörgünk Hozzád, akik nem akarnak dolgozni, és csak élősködnek.
Jeruzsálem leányai és asszonyai együttérzésüket hozzák a kereszthordozó Jézus elé. Nem elutasító, hanem a lényeget megláttatni akaró módon szól Jézus: magatokat és bűneiteket sirassátok. Ezek az asszonyok az élet különféle területein bizonyára helytálltak a kötelességteljesítésben, de most valamit ezen felül is akarnak tenni.
Ma is sokan a kényelemszeretet hamis értelmezéséből a tétlenséget, a kötelességek teljesítésének elmulasztását választják. Dolgozhatnának, a teremtő Isten munkatársai lehetnének elvégzett munkájuk által, de nem ezen az úton járnak.
Könyörülő irgalom Istene! Te a kötelességek képességeink szerinti teljesítését elvárod minden embertől. A jól végzett munka, az alkotás örömével mindenkit meg akarsz ajándékozni. Segíts, hogy akaratodat mindenki felismerje és kövesse!


IX. állomás Jézus harmadszor esik el a kereszt súlya alatt
Urunk Istenünk, azok helyett és azokért könyörgünk Hozzád, akik másokat megrágalmaznak.
A szeretet legnagyobb üzenetét a keresztúton és a kereszten hirdető Megváltó harmadszor zuhan a föld porába. Akinek minden szava, tette a szeretetet hirdette, borzalmasan szenved. A Mester is szenvedett a rágalmazó szótól, mikor ördögi együttműködéssel vádolták meg a csodatételekkel kapcsolatosan; amikor falánknak és borisszának nevezték, s amikor küldetését kigúnyolták.
Napjainkban is a rágalmazó szó, amely valótlan alapon állva rossz hírt kelt, becsületet vesz el, emberi hírnevet mocskol be, szörnyű fegyver. Emberi kapcsolatok megmérgezője lesz és a médiában, a sajtótermékekben társadalmi méreteket öltve rombol határainkon belül és kívül egyaránt.
Könyörülő irgalom Istene! Add, hogy szavaink építsék, szépítsék a teremtett világot, és az emberi kapcsolatok, az igazságon alapuló és a szeretet jegyében történő párbeszéd eszközeivé váljanak.


X. állomás Jézust megfosztják ruháitól
Urunk Istenünk, azok helyett és azokért könyörgünk Hozzád, akik másokat meglopnak, megcsalnak.
A Mestert megfosztják ruháitól. Ezzel minden anyagi tulajdonától megfosztják. Tudjuk, hogy Ő és tanítását követő barátai az anyagiakat eszköznek és nem célnak tekintették.
Napjainkban sokan a vagyonszerzés könnyelmű módját választják. Elvenni mástól azt, amiért megdolgozott, amiért szenvedett, minden bűntudat nélküli üreslelkűségre, embertelenségre vall. Lehet, hogy a becstelenül szerzett vagyon a pénztárcát megtölti, de az ember énjét kifosztja. Elszomorító, hogy határainkon belül és túl szinte társadalmi méreteket ölt a harácsolás, a mások kifosztása. Ezekre a szinte égbe kiáltó bűnökre vajon felhívtuk-e az elkövetők figyelmét?
Könyörülő irgalom Istene! Add, hogy helyesen használják fel az emberek a mulandó javakat. Add, hogy az emberiség célja az igazi kincsek megszerzése legyen, amelyet a rabló nem vihet el, a rozsda meg nem emészthet. Vezesd a megtévedt, a bűnben elmerült honfitársainkat is a becsületes életre!


XI. állomás Jézust a keresztre szegezik
Urunk Istenünk, azok helyett és azokért könyörgünk Hozzád, akik másokat kihasználnak, üldöznek.
A keresztre feszítés borzalmai, embertelenül nagy kínjai elérkeztek a szenvedés szeretet-útját járó Jézushoz. A szeretet, az áldozat, az odaadottság, az önajándékozás eddig meg nem tapasztalt mélységeket tár fel előttünk.
Nap, mint nap sajnos sokszor győz a szolgálat szelleme felett a mások szellemi és anyagi kizsákmányolásának ösztöne, keresztre feszítve az emberiességet, az igazságosságot, és a szolidaritást. Sokszor győzedelmeskedik az emberi közösségekben az odaajándékozott lét szépségén, a lelki vagy fizikai szinten megjelenő üldözés.
Könyörülő irgalom Istene! Fiad szóban és tettekben megnyilvánuló tanításával példát adott a szolgálatra és az odaadottságra. Segíts, hogy a sokszor csak hangoztatott tolerancia a Te akaratod kereséséből és megtalálásából fakadjon, szolgálja az általad ajándékozott igazságot és igazságosságot!


XII. állomás Jézus meghal a kereszten
Urunk Istenünk, azok helyett és azokért könyörgünk Hozzád, akik mások életére törnek.
Jézus Krisztus beteljesíti a világmegváltás művét. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért - szólt egykor tanítványaihoz és - szól most is hozzánk az Úr. Azért jött, hogy életünk és bőségünk legyen. Önmagát útnak, igazságnak és életnek nevezte.
Napjainkban a szépséget és életet ajándékozó Jézussal sok embertársunk szembefordul. Néha már sajnos azt is látjuk, hogy nagyobb gonoszsága senkinek sincs annál, mint, aki haszonszerzésből vagy vélt igazsága bizonyításaként nemzettársai vagy külhoni embertársa életére tör.
Könyörülő irgalom Istene! Az élet itt a földön a te ajándékod természetes kezdetétől, a fogantatástól a természetes földi befejezéséig, a halálig. Tudjuk, hogy a megnyomorított élet, a kiontott vér felkiált hozzád. Add, hogy feltétlen tisztelet éljen bennünk az élet fenséges titkával kapcsolatban.


XIII. állomás Jézus testét leveszik a keresztről
Urunk Istenünk, azok helyett és azokért könyörgünk Hozzád, akik önkezükkel vetnek véget életüknek.
A Fájdalom Anyja számára a különösen nehéz pillanatok elérkeztek. A Megváltó halott testében szemlélni a feltámadás titkát, embert próbáló kihívás. Itt a bízó, a reményt felragyogtató, a szeretet elmúlhatatlanságát megvalló hitnek különlegesen nagy szerepe van. Egy holttestben a feltámadás "magvát" látni csak e természetfeletti ajándék fényében lehetséges.
Már hosszú évek óta hazánkban sok honfitársunk csak emberi eszközökkel, egyedül kíván választ adni a lét nagy kérdéseire. A magány, a sikertelenség, a kiúttalanság érzése összeroppanthatja az embert. Az egyik legrosszabb válasz: az öngyilkosság.
Könyörülő irgalom Istene! Óvj meg minket attól, hogy elfelejtsük, hogy a gond megoldása a Te kezedben van. Add, hogy észrevegyük az élet gondjaival küzdők jajkiáltását! Hirdessük az élet, a szeretet és a remény győzelmét!


XIV. állomás Jézus holttestét sírba teszik
Urunk Istenünk, azok helyett és azokért könyörgünk Hozzád, akik Egyházadat megvetik.
Az elhagyatottságról, a végleges befejezettségről, a visszafordíthatatlan kudarcról sokaknak meséltek a sírok és a halotti urnák. Talán azért, mert csak ezt a választ várták.
Napjainkban az Egyház tagjainak sikertelensége a tanúságtételben és gyarlósága a küldetés teljesítésében sokszor megvetést vált ki. Mondják, hogy a rosszé, a Gonoszé az utolsó szó. Talán ők is ezt a választ várják csak? Az Egyház szüntelen megújulásra szorul hazánkban és határainkon túl egyaránt.
Istenünk! Add, hogy a Te irgalmaddal és áldásoddal tudjuk szorgalmazni mindannyian a megújulást nemzetünk minden tagjának, a körülöttünk és mellettünk élőknek, az egyházközségünknek, az ellenünk vétkezőknek és személyesen nekem is. Add, hogy a változás óhaját ne csak szavakban tudjuk kifejezni, hanem tetteinkben, életvitelünkben, értékrendünkben is.
Könyörülő irgalom Istene! Add, hogy mi, akik hazánkban az Egyház által közvetített értékek által kívánjuk építeni Országodat, minden rászoruló embertársunkat segíthessük hozzá, hogy emberibb életet élhessenek, és ezzel vonzó példát mutathassunk a határainkon kívül, és szerte a világban élő felebarátainknak is. Legyen meg a Te akaratod!

 

Befejező ima

Mindenható Istenünk! Engedd, hogy keressük és megtaláljuk azt az utat, amelyet nekünk egyénileg, a nemzetünk egészének, a határainkon túli népeknek és az egész világnak kijelöltél. Fogadd el könyörgésünket a Neked szentelt lelkek bűneiért és mulasztásaiért! Mindazokért, akik szentségeidben, különösen az Oltáriszentségben megbántanak.
Urunk, kérünk, irgalmazz nekünk! Istenünk, kegyelmezz és könyörülj rajtunk! Urunk, mentsd meg országunkat, a határon túli nemzettársainkat, az ott élő népeket és az egész világot Szent Fiad, Jézus Krisztus által, valamint Szeplőtelen Nagyasszonyunk és a magyar szentek közvetítésével és az ő érdemeikért! Add, hogy egység és béke legyen közöttünk!

 

Budapest, 2009.04.03

 

(Összeállította: Bodorkós Imre munkája alapján Gyöngyössy Lajos.)
 

<<<


Previous page: Tevékenységek
Next page: Imák